Logo

Plan pracy zespołu

PLAN PRACY ZESPOŁU

REALIZUJĄCEGO PROGRAM RZĄDOWY

„AKTYWA TABLICA”

Realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii
 informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

 

Cele.

  1. Wymiana informacji oraz dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej.
  2. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach lekcyjnych
    w celu podniesienia jakości pracy szkoły.
  3. Zwiększanie  kompetencji nauczycieli oraz przygotowanie uczniów do życia
    w społeczeństwie informacyjnym.
  4. Kształcenie umiejętności umożliwiających korzystanie z nowoczesnych urządzeń.

Skład zespołu TIK:

Anna Pędzik –wicedyrektor

Ewa Janczak – koordynator

Przewodniczący zespołów przedmiotowych:

Danuta Krawczyk

Bogusława Łabuzińska

Justyna Sztama

Wioletta Presia -Ratajczyk

Działania

Sposób realizacji/monitorowania

Termin realizacji

Osoba odpowiedzialna

 

1.Wyznaczenie szkolnego
e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole).

 

Powołanie Pani  Ewy Janczak na szkolnego 
e-koordynatora

październik 2018

dyrektor szkoły

2. Przekazanie Radzie

Pedagogicznej

informacji na temat realizacji

programu „Aktywna tablica”

(http://www.aktywnatablica.org/)

 

Zapoznanie RP z zasadami

uczestnictwa w programie

i korzyściami płynącymi
z jego realizacji.

październik 2018

dyrektor szkoły

3. Stworzenie na stronie szkoły zakładki dotyczącej programu „Aktywna tablica”.

 

 

Stworzenie szkolnej „chmury”

Zakładka „Aktywna tablica”- umieszczenie informacji o realizacji programu.

 

Zamieszczenie wypracowanych scenariuszy i materiałów
 z wykorzystaniem TIK.

 

W trakcie realizacji programu

koordynator/ administrator strony www

4. Włączenie zadań dotyczących TIK do planów pracy  zespołów przedmiotowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły.

 

Opracowanie planów działań n/t realizacji TIK.

listopad,

według potrzeb

koordynator/przewodniczący zespołów

5. Uczestniczenie przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w szkoleniach z zastosowaniem TIK 
w nauczaniu.

 

 

Udział RP  w szkoleniu zorganizowanym  dotyczącym TIK
 (dostawca sprzętu
w ramach A.T.).

 

w czasie realizacji programu

dyrektor szkoły/ koordynator

6.Wykorzystywanie TIK
na zajęciach edukacyjnych, w liczbie 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki.

 

 

Wykorzystanie nowatorskich rozwiązań programowych 
i metodycznych podczas lekcji przez nauczycieli
z wykorzystaniem TIK.

Zapis w dzienniku temat
z wykorzystaniem TIK.

 

 

w czasie realizacji programu

nauczyciele poszczególnych przedmiotów/ dyrektor szkoły/ koordynator/

wychowawcy klas

7.Stworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

 

 

 

Ustalono zasady i formy współpracy z chętnymi  szkołami w Sieradzu.

 

w czasie realizacji programu

koordynator/

dyrektor szkoły

1)      udział w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych
w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli

 

1.Spotkanie członków międzyszkolnej sieci zespołu TIK.
Opracowanie planu współpracy/działania.

Ustalenie  terminów  zajęć otwartych w szkołach, wymiana doświadczeń.

 

2. Uczestniczenie
 w obserwacji zajęć przeprowadzanych
z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych przez szkoły w ramach programu „Aktywna tablica”.

 

3. Spotkanie dyskusyjne – omówienie przebiegu zajęć, wykorzystania narzędzi pozyskanych przez szkołę.


4. Podsumowanie działań w ramach programu „Aktywna tablica”. Dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem w celu upowszechniania nowych technologii.

 

w czasie realizacji programu

koordynatorzy szkolni/

przedstawiciele  zespołów samokształceniowych

2)      zorganizowanie co najmniej
2 lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK
w nauczaniu

 

Lekcje otwarte prowadzone przez:

p. M. Woźniak,

p. A. Otrębską

w czasie realizacji programu

koordynator

 nauczyciele

 

3)      dzielenie się przyjętymi rozwiązaniami
i doświadczeniami
z innymi nauczycielami przez udostępnianie
w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli,  opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych
z wykorzystaniem TIK oraz  przykładów dobrych praktyk

Stworzenie szkolnej bazy biblioteki, umieszczenie niektórych  scenariuszy
i wypracowanych materiałów.

 

w czasie realizacji programu

koordynator

przewodniczący zespołów

 

8. Podsumowanie działalności sporządzenie sprawozdania).

 

 Ewaluacja:

- analiza  efektywności

- wdrożenie programu

Wyciągnięcie wniosków - korzyści.

Przedstawienie sprawozdania  Radzie Pedagogicznej.

 

 

 

Maj/ czerwiec  - 2019

Koordynator/ dyrektor/ zespół TIK

 

Opracowała: Ewa Janczak