Logo

ZARZĄDZENIE

ZARZĄDZENIE NR  35  /2018

 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANINY MAJKOWSKIEJ

W SIERADZU Z DNIA 12 GRUDNIA 2018 R.

 

w sprawie:  ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności 
za obiady wydawane w stołówce szkolnej
w  Szkole Podstawowej nr 6  im. Janiny Majkowskiej  w Sieradzu.

 

      Na podstawie  art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U. 2017r. poz.59 ze zmianami)  oraz  sporządzonej  kalkulacji kosztu obiadu wydawanego                  
 w stołówce szkolnej stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia, ustala się:

 

§ 1

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej są:

a)    uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej   w Sieradzu

b)    pozostali uprawnieni:

- nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej  w Sieradzu

- uczniowie innej szkoły prowadzonej przez Gminę- Miasto Sieradz.

 

                                                                 § 2

1. Podstawą do ustalenia kwoty opłaty wnoszonej przez ucznia jest tzw.  „ wsad   do  kotła” , a przez  nauczyciela tzw. „wsad do kotła” plus koszt przygotowania  obiadu.

2. Na podstawie sporządzonej kalkulacji cenowej obiadu wydawanego w stołówce  szkolnej, ustala się:

a)    opłata za  obiad  ucznia  ( tzw. „ wsad do kotła”) wynosi  4,00 zł,

b)    opłata za obiad nauczyciela ( tzw. „wsad do kotła” plus koszt przygotowania obiadu) wynosi 7,00 zł.

3. Wysokość opłaty miesięcznej oblicza się mnożąc cenę jednego posiłku przez liczbę dni pracy kuchni w danym miesiącu.

§ 3

  1. Opłaty za korzystanie z posiłków wnoszone są na każdy miesiąc z góry do 5 dnia roboczego każdego miesiąca.
    1. Wpłaty przyjmuje  sekretariat szkoły.
  2. Zakupu pojedynczych obiadów (dotyczy  pozostałych uprawnionych  ) należy zgłosić dzień wcześniej.

§4

    W przypadku nieobecności ucznia dokonuje się odpisu za niespożyty obiad  przy najbliższej wpłacie, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia  nieobecności ucznia                       z jednodniowym wyprzedzeniem.   

§5

   Zasady finansowania posiłków uczniów korzystających z programu „ Program państwa w zakresie dożywiania” regulują  porozumienia pomiędzy Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu, a dyrektorem właściwego ośrodka pomocy społecznej.

 

§6

Traci moc zarządzenie nr  13/2014 r. z dnia 29 sierpnia  2014r,

 

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  2 stycznia 2019 r.               

 

                                                                                Dyrektor Szkoły- Izabela Żuberek

 

Akceptacja Prezydenta Miasta.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu

98-200 Sieradz , ul. Uniejowska 199

tel./fax: (43) 827 19 23 ;     (43) 828 21 12

e--mail : dyrektor@sp6.sieradz.pl,     www.sp6sieradz.pl

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sieradz, 13.12.2018 r.

 

Sp6.443.1.2018

 

 

Szanowny Pan

                                                                         Paweł Osiewała

Prezydent Miasta Sieradza

 

 

          Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu przedstawia do akceptacji Zarządzenie nr 35/2018  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie:  ustalenia ogólnych warunków korzystania ze stołówki szkolnej oraz odpłatności  za obiady wydawane w stołówce szkolnej  w Szkole Podstawowej nr 6  im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu.

 

             

 

Z poaważaniem

 

 

 

 

 

 


opublikowano: Sty 2, 2019