Logo

PROFILAKTYKA WCZESNOSZKOLNA

W ramach działań profilaktycznych Szkoła Podstawowa nr a 6 im. Janiny Majkowskiej   
 w Sieradzu wdraża projekt pn. „Profilaktyka wczesnoszkolna w zakresie promowania prawidłowych  postaw i zachowań oraz przeciwdziałania rozszerzaniu się narkomanii oraz innych zjawisk patologicznych  wśród dzieci i młodzieży”.

Celem tych działań jest:

• wczesna profilaktyka przeciwdziałania rozszerzaniu się palenia papierosów, e – papierosów, dopalaczy, narkomanii, przemocy oraz innych zjawisk patologicznych wśród dzieci
 i młodzieży,

• zapobieganie uzależnieniom oraz sytuacjom niebezpiecznym poprzez promowanie zdrowego  sposobu spędzania czasu wolnego,

•  rozwijanie  zdolności właściwego i samodzielnego  dokonywania wyboru odpowiednich zachowań dla dobra zdrowia własnego i innych ludzi,

•  promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia,

•  wdrażanie uczniów do rozpoznawania trwałych i uniwersalnych wartości i wzorów postępowania.

 

W ramach wdrażanego projekt realizowane będą następujące działania:

  • dwugodzinne warsztaty profilaktyczne dla każdej z klas IV – VIII (łącznie 209 uczniów objętych tą formą działań)

Temat warsztatów:

  1. Mechanizm powstawania uzależnień (ich rodzaje, zagrożenia).
  2.  Budowanie poczucia własnej wartości.
  3. Asertywność a presja otoczenia.

  • szkolenie dla nauczycieli

Temat szkolenia:

  1. Narkotyki, dopalacz i inne uzależnienia. 
  2. Jak profesjonalnie i skutecznie rozmawiać z dziećmi i młodzieżąo zagrożeniach?

  • spotkanie z rodzicami

Temat  spotkania:

  1. Jak rozmawiać z dziećmi o problemach związanych z uzależnieniami.
  2.  Jak wyznaczać granice?

 

Realizator: Centrum Pedagogiki Praktycznej w Łodzi.

Działania realizowane zgodnie z założeniami PROGRAMU  WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.

Środki finansowe pozyskane przez  SP nr 6 w Sieradzu na podstawie opracowanego wniosku i przedłożonego do Urzędu Miasta Sieradza.