Logo

Książki naszych marzeń

SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROGRAMU RZĄDOWEGO

 „ KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”.

 

CELEM PROGRAMU

JEST PROPAGOWANIE CZYTELNICTWA

WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

        CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • doposażenie biblioteki szkolnej w książki  o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata;
 • promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych;
 • wzbogacanie oferty bibliotek szkolnych w książki wybrane   przez uczniów – atrakcyjnych dla nich;
 • urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych;
 • rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej;
 • rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

FORMY REALIZACJI PROGRAMU:

 • zakup z wykorzystaniem środków z dotacji celowej książek nie będących podręcznikami, zwanych dalej książkami, w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów
  i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej;
 • stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających efektywniejsze realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego, zwłaszcza
  w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej, między innymi przez wypożyczanie uczniom książek na okres   ferii letnich i zimowych;
 • współpraca bibliotek szkolnych i publicznymi dla lepszej realizacji zadań obu instytucji między innymi poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych.