Logo

Rekrutacja


Rekrutacja - rok szkolny 2024/2025

     
Składanie wniosków:
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły:
Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są „z urzędu” na podstawie zgłoszenia rodziców.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem, tzn.: dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej.
Rodzice:
– pobierają druk zgłoszenia w szkole obwodowej lub ze strony internetowej szkoły;
& wypełnione i podpisane zgłoszenie przez obojga rodziców składają w szkole obwodowej. Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły obwodowej albo upoważniony pracownik szkoły.
Dzieci spoza obwodu szkoły:
Dzieci ubiegające się o przyjęcie do szkoły publicznej innej niż szkoła obwodowa:
& biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym;
& mogą ubiegać się o przyjecie do trzech wybranych szkół, w sytuacji gdy placówki dysponują wolnymimiejscami, układając własną listę preferencji. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw.: szkołą pierwszego wyboru. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice składają wniosek o przyjecie
dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru. Umieszczenie na liście 
preferencji szkoły obwodowej w dowolnej pozycji oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
& przyjmowane są z uwzględnieniem kryteriów określonych w uchwale Rady Miejskiej.„Wniosek” należy wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu 
oświatowym
www.sieradz.podstawowe.vnabor.pl
lub
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/sieradz
wydrukować, podpisać i złożyć w „szkole pierwszego wyboru” lub przesłać za pomocą platformy ePUAP.
Oferta szkół podstawowych dostępna będzie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w poszczególnych
szkołach podstawowych, na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza 
www.sieradz.eu w zakładce EDUKACJA – – Rekrutacja 2024/2025 – portal rekrutacyjny – szkoły podstawowe.


opublikowano: Mar 1, 2024