Logo

Wolontariat

  • Występ patriotyczny dla podopiecznych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Sieradzu.

 

           22 listopada 2019 roku, grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, w ramach wolontariatu, odwiedziła starszych i chorych ludzi w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Sieradzu. Uczniowie zaprezentowali znane i lubiane pieśni patriotyczne, recytowali wiersze ukazujące bohaterstwo tych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Nasi odbiorcy chętnie włączyli się we wspólny śpiew, ze wzruszeniem i radością oklaskiwali młodych patriotów. Zwieńczeniem spotkania było podarowanie uczestnikom symbolicznego serduszka z kwiatem, nawiązującego do treści śpiewanych pieśni. W przygotowanie tego patriotycznego akcentu niespodzianki włączyły się panie z klas młodszych.

           Głównym celem podejmowania tego rodzaju działań jest realizacja przykazania miłości bliźniego do każdego człowieka, rozwijanie właściwych postaw i zachowań. Wolontariusze uczą się wzajemnego szacunku, zrozumienia, wspólnej zespołowej pracy, współodpowiedzialności, podejmowania inicjatyw we właściwej hierarchii wartości, kształtują wrażliwość na potrzeby innych, przyczyniają się do wzrostu własnej odpowiedzialności za drugiego człowieka, a jednocześnie uczą się budować prawdziwą wspólnotę, ukierunkowaną na wspólne dobro.

 

 

 

  • Przyjęcie nowych członków do międzynarodowej organizacji religijnej Eucharystycznego Ruchu Młodych. (Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata - 24. 11. 2019)

 

           Eucharystyczny Ruch Młodych jest międzynarodową wspólnotą młodych ludzi zgromadzonych wokół Eucharystii. Ruch powstał przed II wojną światową we Francji,
a w Polsce do rozpowszechnienia jego działalności przyczyniła się święta Urszula Ledóchowska. Do ERM przyjmowane są dzieci po Pierwszej Komunii świętej. Formacja opiera się na czterech filarach: Żyj Mszą świętą, Czytaj Ewangelię, Kochaj bliźnich, Bądź trzynastym apostołem.

           Eucharystyczny Ruch Młodych na ziemi sieradzkiej działa prężnie od wielu lat. Kontynuuję to dzieło po tych siostrach urszulankach, które wcześniej pracowały w parafii św. Wojciecha w Sieradzu i pielęgnowały w sercach dzieci i młodzieży miłość do Pana Jezusa Eucharystycznego. Od dwunastu lat jestem animatorem grupy liczącej do 40 osób w wieku od 7 do 14 lat. Nasze spotkania odbywają się co tydzień w sobotę. Rozważamy wtedy Ewangelię i przygotowujemy się do uroczystej celebracji Mszy Świętej w niedzielę. Dzięki obecności grupy eucharystycznej mamy piękną, radosną liturgię, wielu ludzi dziękuje i docenia zaangażowanie członków ERM w działalność parafii. W pierwsze piątki miesiąca zbieramy się wokół Jezusa w Hostii, by Go uwielbiać. Formacja duchowa, w oparciu o program ERM, pozwala mi kształtować u młodych odpowiednią postawę religijną i system wartości. W Uroczystość Chrystusa Króla, do Eucharystycznego Ruchu Młodych, są przyjmowani nowi członkowie. W obecnym roku nowymi członkami Ruchu stało się sześć osób, a dziesięć zostało odznaczonych. Celebrans w homilii, ukazuje zgromadzonym na Eucharystii, wartość i piękno przynależności do ERM-u oraz obowiązki z niej wynikające: wspólne przeżywanie Ewangelii, miłość do Jezusa Eucharystycznego, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa za Kościół, papieża, Ojczyznę, udział w spotkaniach ERM i uczestnictwo w życiu parafii.  Dzieci i młodzież składają przyrzeczenie wobec zgromadzonych na Eucharystii wiernych. Ślubują, że będą uczyć się coraz bardziej miłować i czcić Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii i naśladować Go w dobroci, posłuszeństwie, ofiarności, pracowitości, cierpliwości i czystości. Jako oznakę przynależności do ERM-u otrzymują poświęcone żółte chusty. Celebrans odznacza również dzieci i młodzież, członków ERM-u, krzyżem Eucharystycznego Ruchu Młodych. Po otrzymaniu odznaczeń wszyscy eremici odnawiają przyrzeczenia. Na koniec uroczystości przy wzniesionym sztandarze ERM członkowie ruchu śpiewają hymn ERM-u: Króluj nam Chryste.